AあってのB

Cấu trúc ngữ pháp N1 AあってのB

Cấu trúc ngữ pháp AあってのB diễn tả một mối quan hệ gắn kết giữa hai yếu tố A và B, 家族あっての安心感があります. Có cảm giác an tâm nhờ vào gia đình.

Bằng Nattest có xin được việc không

Bằng Nattest có xin được việc không?… Trường hợp là các yêu cầu tuyển dụng chung của các công ty theo đợi tuyển dụng, tiêu biểu là 新卒採用(しん

Ngữ pháp N2 Soumatome -Tuần 2

Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2 tóm tắt… có thể in ra giấy cầm tay để học… cắt theo khung thiết kế sẵn để làm thẻ học

Ngữ pháp N2 Soumatome-Tuần 1

Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 1 tóm tắt… có thể in ra giấy cầm tay để học… cắt theo khung thiết kế sẵn để làm thẻ học

Ngữ pháp JLPT N4/~あとで

Ngữ pháp JLPT N4~あとで… Diễn tả thứ tự hai hành động, thể hiện trình tự thời gian rõ ràng…うちに 帰ったかえったあとで、ゲームげーむしようと 思っておもっています。

Ngữ pháp JLPT N4/~たら

Ngữ pháp JLPT N4/~たら…Với một điều kiện A nhất định, thì việc B xảy ra…切符をなくしたら、駅員に言ってください…Học tiếng Nhật nhiều hơn tại đây

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして … Dùng chỉ một người/ sự vật/ hiện tượng là trung tâm/ là điểm quan trọng cần chú ý nhất trong một hành động