Ngữ pháp N2 Soumatome -Tuần 2

Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2 tóm tắt bằng hình ảnh. Các bạn có thể tải về và in ra giấy cầm tay để học. Cũng có thể cắt theo khung thiết kế sẵn để làm thẻ học

Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 1
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 1
 Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 2
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 2
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 3
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 3
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 4
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 4
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 5
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 5
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 6
Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2-Ngày 6

Tham khảo Tuần 1