Ngữ pháp N2 Soumatome -Tuần 2

Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2 tóm tắt… có thể in ra giấy cầm tay để học… cắt theo khung thiết kế sẵn để làm thẻ học

Ngữ pháp N2 Soumatome-Tuần 1

Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 1 tóm tắt… có thể in ra giấy cầm tay để học… cắt theo khung thiết kế sẵn để làm thẻ học

Ngữ pháp JLPT N4/~あとで

Ngữ pháp JLPT N4~あとで… Diễn tả thứ tự hai hành động, thể hiện trình tự thời gian rõ ràng…うちに 帰ったかえったあとで、ゲームげーむしようと 思っておもっています。

Ngữ pháp JLPT N4/~たら

Ngữ pháp JLPT N4/~たら…Với một điều kiện A nhất định, thì việc B xảy ra…切符をなくしたら、駅員に言ってください…Học tiếng Nhật nhiều hơn tại đây

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして … Dùng chỉ một người/ sự vật/ hiện tượng là trung tâm/ là điểm quan trọng cần chú ý nhất trong một hành động

Ngữ pháp JLPT N2/~をもとにして

~をもとにして diễn đạt ý nghĩa “lấy một sự việc nào đó làm căn cứ, nguồn tư liệu, sự gợi ý”. Vế sau đó thường là câu thể hiện ý nghĩa

So sánh bằng JLPT và NAT-TEST

So sánh bằng jlpt và nattest… rất trăn trở về việc thi lấy chứng chỉ tiếng Nhật. Đặc biệt trong số đó việc nên lấy JLPT