Ngữ pháp JLPT N4/~あとで

Ngữ pháp JLPT N4~あとで… Diễn tả thứ tự hai hành động, thể hiện trình tự thời gian rõ ràng…うちに 帰ったかえったあとで、ゲームげーむしようと 思っておもっています。

Ngữ pháp JLPT N4/~たら

Ngữ pháp JLPT N4/~たら…Với một điều kiện A nhất định, thì việc B xảy ra…切符をなくしたら、駅員に言ってください…Học tiếng Nhật nhiều hơn tại đây

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして … Dùng chỉ một người/ sự vật/ hiện tượng là trung tâm/ là điểm quan trọng cần chú ý nhất trong một hành động

Ngữ pháp JLPT N2/~をもとにして

~をもとにして diễn đạt ý nghĩa “lấy một sự việc nào đó làm căn cứ, nguồn tư liệu, sự gợi ý”. Vế sau đó thường là câu thể hiện ý nghĩa

Học bổng báo Asahi

Học bổng báo Asahi. Công việc vất vả nhưng vẫn có thời gian học tập và vui chơi,có thể TIẾT KIỆM được tiền để gửi về và để dành đi học lên