AあってのB

Cấu trúc ngữ pháp N1 AあってのB

Cấu trúc ngữ pháp AあってのB diễn tả một mối quan hệ gắn kết giữa hai yếu tố A và B, 家族あっての安心感があります. Có cảm giác an tâm nhờ vào gia đình.

Ngữ pháp JLPT N4/~あとで

Ngữ pháp JLPT N4~あとで… Diễn tả thứ tự hai hành động, thể hiện trình tự thời gian rõ ràng…うちに 帰ったかえったあとで、ゲームげーむしようと 思っておもっています。

Ngữ pháp JLPT N4/~たら

Ngữ pháp JLPT N4/~たら…Với một điều kiện A nhất định, thì việc B xảy ra…切符をなくしたら、駅員に言ってください…Học tiếng Nhật nhiều hơn tại đây

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして … Dùng chỉ một người/ sự vật/ hiện tượng là trung tâm/ là điểm quan trọng cần chú ý nhất trong một hành động

Ngữ pháp JLPT N2/~をもとにして

~をもとにして diễn đạt ý nghĩa “lấy một sự việc nào đó làm căn cứ, nguồn tư liệu, sự gợi ý”. Vế sau đó thường là câu thể hiện ý nghĩa

Review khoá học online N2 Dungmori

Cách học của mỗi người sẽ khác nhau nên bài viết này mình chỉ review khoá học online N2 Dungmori một cách khách quan theo quan điểm và cách học của riêng…