Cách in tài liệu tại combini

Cách in tài liệu tại combini… 用紙サイズ – Bạn có thể chọn size A5, A4, B5 tùy ý. Dòng tiếp theo là カラーモード dùng để chọn in màu