Bằng Nattest có xin được việc không

Bằng Nattest có xin được việc không?… Trường hợp là các yêu cầu tuyển dụng chung của các công ty theo đợi tuyển dụng, tiêu biểu là 新卒採用(しん