Bằng Nattest có xin được việc không

Bằng Nattest có xin được việc không?… Trường hợp là các yêu cầu tuyển dụng chung của các công ty theo đợi tuyển dụng, tiêu biểu là 新卒採用(しん

So sánh bằng JLPT và NAT-TEST

So sánh bằng jlpt và nattest… rất trăn trở về việc thi lấy chứng chỉ tiếng Nhật. Đặc biệt trong số đó việc nên lấy JLPT