Viết Email bằng tiếng Nhật

Email bằng tiếng Nhật: Khi nộp bài tập, Khi nộp báo cáo, Khi nộp trễ hạn, Đặt lịch họp với thầy cô giáo, Trả lời email của thầy cô giáo…